INFORMACE KTERÉ BY SE VÁM MOHLY HODIT


Po ukončení prací elektromontážní firmy nezapomeňte dílo projít s pracovníkem zodpovědým za montáž. Laicky nahlédnout do rozváděčů, zdali je vše označeno a přehledně uspořádáno. Zkontrolovat připevnění jednotlivých elektrických zařízení, nebát se zeptat na věci o kterých máte pochybnosti.


Revize elektrického zařízení

Každá elektrická instalace, než je uvedena do provozu, musí být po dokončení, nebo po provedených opravách, revidována. Následně musí být vypracována zpráva o výchozí revizi. Ta musí obsahovat podrobnosti o rozsahu instalace, záznam prohlídky, výsledky měření a zkoušek. Jakékoli závady nebo opomenutí odhalené v průběhu revize se musí odstranit předtím, než osoba provádějící revizi prohlásí, že revidované zařízení je z hlediska bezpečnosti schopné provozu.

Provádění pravidelných revizí odběrných míst elektrických zařízení bytů, obydlí a příbytků není v ČR předepsáno. Je však vhodné tyto revize po dohodě s vlastníkem nemovitosti provádět, a to zejména při zvýšení jmenovité hodnoty hlavního jističe před měřícím zařízením, při změně uživatelů, při podezření na závadu v elektroinstalaci a podobně.

Co požadovat po zhotoviteli elektroinstalace a hromosvodu

Projektová dokumentace a protokol o určení vnějších vlivů

Každá elektroinstalace by měla být provedena podle projektové dokumentace. Ta je vypracována na základě tak zvaného protokolu o určení vnějších vlivů (tzn. o prostředí ve kterém bude zařízení instalováno a provozováno). Pro normální prostory z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem není protokol požadován. Na základě protokolu o určení vnějších vlivů se posuzuje míra nebezpečí vzniku úrazu elektrickým proudem a prostory se dělí na normální, nebezpečné a zvlášť nebezpečné. Protokol je vypracován odbornou komisí, se znalostmi o provozu a instalovaných technologiích.

Zjednodušeně řečeno protokol především vypovídá o tom, jak má být zařízení chráněno v závislosti na prostorech ve kterých je provozováno. Je to základní podklad pro vytvoření projektové dokumentace, postupu prací a případného rozšíření zařízení, vybavení prostoru, plánu pravidelné údržby a provozního řádu, posouzení požární bezpečnosti, vznikajících rizik, lhůt pravidelných revizí atd.

Pro revizního technika je tento protokol zásadní při provádění revize. Zařízení musí být revidováno právě podle druhu prostředí a možných rizik.

Elektroinstalace

Před přivoláním revizního technika by měly být, pokud možno všechny kabely připojené k přístrojům. Pokud nejsou osazeny například světla, musí být vodiče kabelu zakončeny v typizovaných svorkovnicích.

V místnostech s koupací vanou nebo sprchou musí být provedeno doplňující ochranné pospojování všech vodivých (kovových) přístupných částí. Za vodivé přístupné části se považují.
- kovové vodovodní potrubí (tzn. i vodovodní baterie) a kovové potrubí odpadů
- kovové části vytápění a kovové části klimatizačního zařízení
- kovové části plynovodu
- přístupné kovové stavební prvky

Rozváděče

Po zhotoviteli elektroinstalace požadujte, aby na rozváděčích byly umístěny výrobní štítky s potřebnými údaji. Všechny přístroje v rozváděčích musí být řádně označeny podle dokumentace, stejně tak jednotlivé kabely a vodiče. Rozváděč by měl být přehledný a srozumitelně uspořádaný. K rozváděči vyžadujte protokol o typové zkoušce. Není-li, nedá se vystavit prohlášení o shodě (CE) a výrobek není možné nabízet k prodeji nebo ho provozovat.

Systém ochrany před bleskem - LPS (hromosvod)

Od zhotovitele vždy vyžadujte projekt systému ochrany před bleskem s analýzou možných rizik. Vyžadujte, aby zkušební svorky svodů byly opatřeny orientačními štítky s vyznačením čísla zemniče a typu uspořádání zemniče.

Uzemňovací soustava

Provedení uzemňovací soustavy je velice důležitá část stavby. Kvalita uzemnění má zásadní vliv na bezpečnost při provozování elektrických zařízení a ochranu před úrazem elektrickým proudem. Dobrý zemnič je také základní částí hromosvodu a zajišťuje bezproblémové svedení bleskového proudu do země. 

Po dokončení prací na uzemňovací soustavě je vhodné povolat revizního technika na kontrolu provedených prací a soulad s dokumentací. Kontrola musí být samozřejmě provedena před zasypáním nebo vylitím betonu. Revizní technik by měl o kontrole vypracovat zprávu pro potřeby budoucí revize zařízení.

Podzemní spoje na zemniči musí být opatřeny pasivní antikorozní ochranou (asfaltovou zálivkou, licí pryskyřicí a podobně). To platí i pro přechody beton - zem, zem - povrch nebo beton - povrch z důvodu koroze zemniče v těchto přechodech. 

Doporučené lhůty revizí podle normy

ČSN 33 1500, popřípadě dalších norem s ohledem na základní charakteristiky instalací.

Lhůty pravidelných revizí elektrických instalací podle typu prostředí

Druh prostředí

Revizní lhůty v rocích

Přiřazení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-5-51

základní, normální

5

AA4, AB4, AB5, XX1 pro vlivy AC až AR (kromě AQ), BA1, BC1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1, BA4, BA5

studené, horké, vlhké, se zvýšenou korozní agresivitou, prašné, s nehořlavým prachem,

s biologickými škůdci

3

přibližně AA1 až AA8 (kromě AA4) a vnitřní prostory AB1 až AB7 (kromě AB5), AE4 až AE6, AF3, AK2, AL2

mokré s extrémní korozní agresivitou

1

AD2 až AD8, AF4

s otřesy, pasivní s nebezpečím požáru nebo výbuchu (kromě prostorů s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par BE3N2)

2

AG2, AH3, BE2, BE3

venkovní, pod přístřeškem

4

AB2, AB3, AB6, AB8 + AD3 až AD5 i pro výskyt vody z jiných zdrojů způsobených člověkem AF2, AF3, AN2, AN3, AS1 až AS3 + ostatní vlivy podle místní situace

 

Lhůty pravidelných revizí elektrických instalací stanovené podle druhu prostoru se zvýšeným rizikem ohrožení osob

Druh prostoru dle rizika ohrožení osob

Revizní lhůty v rocích

Přiřazení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-5-51

prostory určené ke shromažďování více než 200 osob (např. v kulturních a sportovních zařízeních, obchodní domy, stanice hromadné dopravy atd.)

2

BD3, BD4, (BA1)

zděné obytné a kancelářské budovy (platí pro vnitřní elektrické rozvody odpovídajícím současným požadavkům)

5

BD1, (BD2)

rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely

a jiná rekreační zařízení

3

BD4, BA2

objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti C2, C3

2

CA2

pojízdné a převozné prostředky

1

 

prozatímní zařízení staveniště

0,5

 

 

Norma 33 2000-7 ed.2 doporučuje pro elektroinstalace provedené v jednotlivých objektech a prostorech tyto lhůty:

- prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory (oddíl 701) - 3 roky

- prostory plaveckých bazénů a fontán (oddíl 702) - 1 rok

- místnosti se saunovými kamny (oddíl 703) - 3 roky

- staveniště a demolice (oddíl 704) - 0,5 roku

- zemědělská a zahradnická technika (oddíl 705) - 3 roky

- omezené vodivé prostory (oddíl 706) - 3 roky

- parkoviště karavanů, kempinková parkoviště (oddíl 708) - 1 rok

- venkovní osvětlení (oddíl 714) - 4 roky


Lhůty pravidelných revizí vnějšího systému ochrany před bleskem (hromosvod), podle ČSN 33 1500

Platí pro starší hromosvody

Druh objektu

Revizní lhůty v rocích

Přiřazení dle ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-5-51

objekty a prostory s prostředím s nebezpečím výbuchu nebo požáru (kromě prostorů s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par), objekty konstruované ze stavebních hmot stupně hořlavosti

C1, C2, C3

2

BE2, BE3, CA2

ostatní

(při nebezpečí poškození hromosvodu je možné lhůtu zkrátit)

5

Všechny kromě BE2, BE3, CA2

 

Lhůty pravidelných revizí vnějšího systému ochrany před bleskem (LPS) podle ČSN 62305-3 ed.2

Platí pro nově zřízené hromosvody (platnost od 1/2012)

Hladina ochrany
před bleskem
Vizuální kontrola
[roků]
Úplná revize
[roků]
Kritické systémy,
úplná revize [roků]
I a II 1 2 1
III a IV 1 4 1

Kritické systémy zahrnují stavby s rizikem způsobovaným výbušnými materiály, stavby obsahující citlivé vnitřní systémy, kancelářské a obchodní budovy nebo místa, kde může být přítomno velké množství lidí.


Lhůty pravidelných revizí nepřipevněných spotřebičů

Rozdělení el. spotřebičů do skupin podle užívání

Nepřipevněné spotřebiče, nářadí držené v ruce, prodlužovací přívody

Ostatní nepřipevněné spotřebiče

Třída ochrany

Lhůta pro revizi

Třída ochrany

Lhůta pro revizi

A – určené pro pronájem dalšímu provozovateli

před vydáním provozovateli nebo uživateli

před vydáním provozovateli nebo uživateli

B – používané ve venkovním prostoru, na stavbách v zemědělství atd.

I

3 měsíce

I, II, III

6 měsíců

II, III

6 měsíců

C – používané při průmyslové

a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách

I

6 měsíců

I, II, III

24 měsíců

II, III

12 měsíců

D – používané ve veřejně přístupných prostorách, školy, internetové kavárny, hotely atd.

I, II, III

12 měsíců

I, II, III

24 měsíců

E – používané při administrativní činnosti

I, II, III

12 měsíců

I, II, III

24 měsíců

 

Lhůty pravidelných revizí připevněných elektrických spotřebičů jsou stejné jako lhůty revizí elektrických instalací a řídí se lhůtami uvedenými v ČSN 33 1500.

Třída ochrany I.

Spotřebiče mají pracovní izolaci, neživé části jsou opatřeny ochrannou svorkou, která musí být připojena k ochranné soustavě (pračka, sporák, žehlička, počítač, ...)

Třída ochrany II.

Spotřebiče mají dvojitou nebo zesílenou izolaci a nemají ochrannou svorku. Mají celý povrch buď z izolantu nebo mohou mít některé části kovové, avšak vždy oddělené zesílenou izolací. Vodivé části nesmí být připojeny k ochranné soustavě (fén, vrtačka, bruska, ...)

Třída ochrany III.

Spotřebiče se připojují k malému bezpečnému napětí SELV nebo PELV (nízkonapěťová elektrická zařízení používaná například v zahradnictví, lékařství, zemědělství, ...)

Vytvořte si webové stránky zdarma!